0561 - 688 282 Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpade directie.holtpad@comprix.nl

MR (Medezeggenschapsraad)

Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De taken, bevoegdheden en verkiezingsprocedure van de MR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. De M.R. is bevoegd om over alle punten die met school te maken hebben te praten en adviezen te geven aan de school. Verder is de school verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de M.R. o.a. bij het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarplan. Elke vergadering van de M.R. is openbaar en staan in de jaarplanner genoemd. Met vragen of opmerkingen kunt u ook mailen; mr.holtpad@comprix.nl

Personeelsgeleding

  • Hester Palstra
  • Femke Neunzig

Oudergeleding

  • Renate Bergsma-voorzitter
  • Fokko Jansma-secretaris

Agenda komende MR vergaderingen:

11 januari 2023

7 maart 2023

15 juni 2023

19 juni 2023 (wordt verschoven naar juli)

Notulen MR vergaderingen:

Nieuwsbrief MR:

Nieuwsbrief GMR