0561 - 688 282 Kerkweg 9, 8475 EB Nijeholtpade directie.holtpad@comprix.nl

MR (Medezeggenschapsraad)

Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De taken, bevoegdheden en verkiezingsprocedure van de MR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. De M.R. is bevoegd om over alle punten die met school te maken hebben te praten en adviezen te geven aan de school. Verder is de school verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de M.R. o.a. bij het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarplan. Elke vergadering van de M.R. is openbaar en staan in de jaarplanner genoemd. Met vragen of opmerkingen kunt u ook mailen; mr.holtpad@comprix.nl

Personeelsgeleding

  • Hester Palstra
  • Femke Neunzig

Oudergeleding

  • Renate Bergsma-voorzitter
  • Fokko Jansma-secretaris

Agenda MR vergaderingen:

13 september 2021
10 november 2021
18 januari 2022
16 maart 2022
11 april 2022
24 mei 2022
28 juni 2022

Notulen MR vergaderingen:

Nieuwsbrief MR:

Nieuwsbrief GMR